Publicerad av Tom Nilsson
Lagrådet (Council on Legislation) är Rotary Internationals (RI) högsta lagstiftande organ och samlas var 3:e år på våren i Chicago. Rotary International har 530 distrikt och varje distrikt utser via röstning eller av nomineringskommitté en lagrådsrepresentant och en ersättare för en 3-årsperiod. Dessa skall ha tjänstgjort som Distriktsguvernörer och måste genomgå utbildning i samband med Zone Institute. Lagrådsrepresentant får inte deltaga på fler än 3 lagrådsmöten. De 10 svenska Lagrådsrepresentanterna träffas regelbundet för samråd i olika frågor.
 
2023 utsågs Tom Nilsson Ängelholm-Luntertun RK till distriktets representant med Elisabeth Hamilton, Karlskrona af Chapman RK som ersättare. Nästa lagråd hålls 2025.
 
Lagstiftningsförslag kallas för Enactment och är förslag till ändring i RI:s grundlag, RI:s stadgar eller enhetlig grundlag för rotaryklubbar. Förslag skall antagas av distriktets årsmöte under hösten och inskickas till RI före årets slut för beredning och omröstning på våren.
 Förändringar presenteras i Procedurhandboken (Manual of Procedure), som utkommer efter varje lagrådsmöte.
 
Löpande under året kan man inkomma med förslag på förbättringar, som kallas Resolutions. Dessa behandlas varje år genom att lagrådsrepresentanterna ensamt röstar digitalt på rotary.org i november månad. Resolutioner är förslag till RI:s styrelse att vidtaga åtgärder till förbättringar. RI:s styrelse behandlar alla förslag, som fått majoritet, men kan själva besluta om avslag eller bifall. Även Resolutioner skall godkännas av distriktets årsmöte och vara RI tillhanda senast den 30:e juni för omröstning i november.
 
Hela upplägget får anses vara demokratiskt, alla medlemmar kan komma med förslag och synpunkter, som via Distriktsguvernör eller Lagrådsrepresentanter och distriktets årsstämma framförs som Enactment eller Resolution till RI.